Blogg

Nytt ledarskap för Borås

Nu är det dax att debattera budgeten för Borås stad, 2018 i två dagar. Kommunfullmäktigesalen är fullsatt. Inledningsanföranden hölls på förmiddagen i dag. I Centerpartiets budget ”Nytt ledarskap för Borås” är äldreomsorgen ett av våra fyra fokusområden. Följande nämnde jag om äldreomsorgen:

Äldreomsorgen i Borås, är en stor utmaning att komma till rätta med. Allt skulle bli så bra med facknämnder. Men vad ser vi; personal klagar, facket kräver arbetsmiljöförbättringar, förtroendet viker. Hur drabbar detta våra äldre?

Vi i centerpartiet gör en storsatsning inom äldreomsorgen. Vi i politiken och även förvaltningen inom verksamheten behöver få tillbaks förtroendet av våra anställda, äldre och anhöriga. Vi behöver ändra arbetsförhållandena och satsa på utbildningar och de anställda måste få vara delaktiga och planera sin arbete på ett bra sätt. Vi behöver få ner sjukskrivningstalen, och inte minst de äldre måste känna att de får den hjälp och den tid de behöver för att ha ett gott liv var dag, ända tills den sista dagen kommer.

Centerpartiets äldreomsorg levererar mer än lagens krav på skälig levnadsnivå. Vi behöver utveckla metoder för att förebygga ensamhet och social isolering. De allra äldsta i vårt samhälle har rätt till en god omsorg och social gemenskap. Vi behöver fler mötesplatser runt om i vår kommun. Vi behöver samverka med föreningslivet och de anhöriga för att de äldre ska få sina behov tillgodosedda.

Allt fler äldre bor kvar i sina hem allt längre. För att klara sig så gott man kan i hemmet, kan man ta hjälp av ny teknik. Vi vill att det tillskapas en typ av central eller lånebank, där man kan låna eller hyra den nya teknikens hjälpmedel på ett enkelt sätt. Det kan t.ex. vara medicinrobotar, trygghetskameror eller GPS larm. Allt för att man ska känna sig trygg i sin hemmiljö.

Vi behöver också fler trygghetsboenden, vi behöver också bemannade trygghetsboenden, vilket finns med som trygghetsboende plus i 2017 års budget och som vi nu ska testa och senare utvärdera. Vi behöver i framtiden bygga flexibla boendeformer för äldre, som kan växla inriktning efter behov. Men när man så väl behöver, måste man på ett lättare sätt än idag komma in på ett vård- och omsorgsboende.

Vi har svårt att få utbildad personal inom de flesta yrkeskategorier inom äldreomsorgens verksamheter. Undersköterskorna som jobbar närmast de äldre, behöver stärkas i sin yrkesroll och utföra arbetsuppgifter de är utbildade för. Därför vill vi se en ny yrkeskategori som har hand om serviceinsatser inom verksamheten.

Centerpartiet är tydligt med att den äldre som har behov av hjälp i så stor utsträckning som är möjligt får inflytande över hur och viken hjälp som erbjuds. Vem som utför tjänsterna är inte det viktigaste. Det är kvaliteten som ska vara avgörande. Detta gäller så väl hemtjänstinsatser som vård-och omsorgsboenden. Detta är en form av den ”Närodlade Politik” som vi talar så varmt om.